สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม ยินดีต้อนรับ
จำนวนผู้เข้าชม

ผู้บังคับบัญชา งานสอบสวน ร้อยเวรประจำกา งานอำยวนการ งานสืบสวน  งานสื่อสาร งานป้องกันปราบปราม งานจราจร กต.ตร.สภ.

 

พ.ต.อ.วีรพล เกตุมี ผกก.สภ.ศรีสงคราม
Local SEO
Local SEO

กองบังคับการอำนวยการ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ุ์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔

 

พันธะสัญญาของงานธุรการและอำนวยการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.

พันธะสัญญากับประชาชน

ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พันธะสัญญา

ภายใต้กรอบ

1. การขอตรวจสอบประวัติ สมัครงาน

1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอก

ภายใน 7-15 วัน

- ประชาชนสามารถถือเอกสารไปตรวจ

หรือเข้าศึกษาต่อ

ข้อความในเอกสาร

สอบพร้อมขอรับผลที่กองทะเบียนประวัติ ฯ

2. ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร

ด้วยตนเองได้หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนมาก็

3. แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ

ได้

2. การขอต่ออายุใบสำคัญประจำตัว

1. พบเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้อง

ภายใน 5 นาที

คนต่างด้าว

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม

3. ลงรายการต่ออายุในใบสำคัญ

4. ออกใบเสร็จรับเงิน

5. นายทะเบียนลงนาม

3. แจ้งย้ายภูมิลำเนาต่างด้าว

1. นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและสำเนาทะเบียน

ภายใน 5 นาที

( ทั้งกรณีย้ายออกและเข้า)

บ้านมาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ

2. เขียนคำร้อง

3. เจ้าหน้าที่ธุรการลงรายการในใบสำคัญ ฯ

4. นายทะเบียนลงนาม

5.( กรณีย้ายเข้า)ทำบันทึกขอรับเอกสารต้นเรื่อง ของคน

ต่างด้าวจากสถานีตำรวจเดิม

4. ขอปิดรูปถ่ายคนต่างด้าวเมื่อครบ

1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการพร้อมภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว

ภายใน 5 นาที

- ตามสภาพความพร้อมของแต่ละสถานี

ระยะ 5 ปี

จำนวน 4 รูป

- ตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ ตร.กำหนด

2. เขียนคำร้อง

ไว้

3. เจ้าหน้าที่ประทับตรา

4. นายทะเบียนลงนาม

พันธะสัญญากับข้าราชการตำรวจ

 

ประเภทของงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

พันธะสัญญา

ภายใต้กรอบ

1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

1. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนของหน่วยจัดทำบัญชี

ภายใน 3 วัน

- ปีละ 2 ครั้ง ตามวาระที่ ตร.กำหนด

แต่ละระดับประชุมพิจารณา

2. การแต่งตั้งร้องขอกลับภูมิลำเนา

1. ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งยื่นคำร้อง

ภายใน 2 วัน

- ตร.พิจารณาปีละ 1 ครั้ง

ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาและมีความเห็น

( ผู้บังคับบัญชาในสายงาน ผกก.)

3. การขอเลื่อนยศ(ชั้นประทวน)

1. ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่

ภายใน 3 วัน

ธุรการของสถานีตำรวจตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำร้อง

พร้อมเอกสาร

หน้าถัดไป
/>