1.นายสุเทพ เวฬุวนารักษ์ ปลัดอำเภอศรีสงคราม

2.พ.ต.อ.วีระพล เกตุมี ผกก.สภ.ศรีสงคราม ์

3.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

4.นายบุญเตียง มหาวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

5.นายพนมศักดิ์ วะตะมะ กำนันตำบลหาดแพง

6.ด.ต.พงษ์ศักดิ์ บุญถ่าน ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สภ.ศรีสงคราม

7.นายสวยศิลป์ วดีศิริศักดิ์ ลูกจ้างประจำโรงพยาบาลศรีสงคราม

8.นายเวทย์อุดม นันศรีบุตร พนักงานไปรษณีย์ศรีสงคราม

9.นายบุญยงค์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีศรีสงคราม

10.นายนรินทร์ ศิริวงค์

11.นายนพดล ไชยต้นเทือก

12.นายยุทธนา ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์

13.นายสุวิทย์ คำมีอ่อน

14.นายประเทียน อินจริง

15.นายวรพจน์ ทะไชย

16.พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ จันทร์ศรี รอง ผกก.สส.ฯ

17.พ.ต.ท.สมาน กิจสมพงษ์ รอง ผกก.ป.ฯ

18.พ.ต.ท.ประยูร คำแหงพล สวป.

19.พ.ต.ต.กิตติ มะโนรา สวป.

20.พ.ต.ต.หญิงวราภรณ์ พึ่งร่มกลาง

21.ด.ต.พีระยุทธ ขนานวุธ

22.ด.ต.ศิวภักดิ์ อวนป้อง

 

รายชื่อ กต.ตร.สภ.ศรีสงคราม

ประธาน กต.ตร.

รองประธาน กต.ตร.

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

 

กลับสู่หน้าหลัก